Hướng dẫn sử dụng phần mềm EHR-Online

I. Tổng quát

Phần mềm E-HR Online được xây dựng sau khi TT Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý (TT HTTT KT&QL) tiếp nhận các yêu cầu của phòng Tổ chức nhân sự (P.TCNS) về việc nâng cấp một số module cho phần mềm nhân sự bao gồm 2 module chính là :

Chấm công - giải trình :

       Kết nối với máy chấm công để lấy dữ liệu chấm công hằng ngày.

      Hiển thị tình trạng chấm công của cán bộ.

      Hỗ trợ việc giải trình các sai phạm cho các chuyên viên và tổng hợp các sai phạm cho PTCNS.

      Xuất ra bảng danh sách tổng hợp chấm công (theo mẫu của P.TCNS) và bảng danh sách các sai phạm.

Đăng ký nghỉ phép online:

      Hỗ trợ các chuyên viên gửi đơn xin nghỉ phép online.  

      Hỗ trợ P.TCNS theo dõi số ngày phép của chuyên viên.

      Kết hợp với module chấm công để xuất ra bảng danh sách tổng hợp chấm công.

 

II. Hướng dẫn sử dụng

Người dùng sử dụng phần mềm truy cập vào đường link sau: http://ehr.ueb.edu.vn

Cửa sổ đăng nhập hiển thị như hình sau:

 

Hình 1: Giao diện đăng nhập

Để đăng nhập vào hệ thống người dùng cần nhập vào tài khoản email VNU.

Tên người dùng : Email VNU (Không bao gồm @vnu.edu.vn)

Mật khẩu : Mật khẩu của Email VNU

1. Modul Chấm công chuyên viên

Chọn vào menu Chấm công bên trái (mặc định khi đăng nhập) để theo dõi tình trạng chấm công.

 

Hình 2: Giao diện quản lý chấm công

 

Theo dõi tình trạng chấm công hằng ngày trong tháng qua bảng 1.

Di chuột vào các ô tương ứng với các ngày trong tháng để xem giờ vào giờ ra của ngày đó.

Khi có các lỗi như đi muộn, về sớm các chuyên viên Nhấn vào nút “Giải trình” (ở vị trí số 2) để viết các giải trình của các ngày sai phạm trong tháng.

Hình 3: Cửa sổ ghi nội dung giải trình

Chọn ngày, tháng cần giải trình.

Đánh thêm nội dung cần giải trình vào ô bên dưới

Bấm vào nút “Gửi” để cập nhật giải trình lên hệ thống

Các giải trình sẽ được hiển thị trong “Danh sách giải trình” (Ở vị trí số 3 Hình 2). Khi tình trạng hiển thị là “LĐĐV xác nhận” hoặc “P.TCNS xác nhận” thì giải trình đó đã được chấp nhận.

2. Modul Nghỉ phép chuyên viên

Chọn vào menu Nghỉ phép online bên trái để tạo một đơn xin nghỉ phép online

 

Hình 4: Khai báo phiếu nghỉ phép

Nhập các thông tin cần thiết vào phần thông tin cần điền trước khi gửi một đơn xin nghỉ phép (Đối với trường hợp nghỉ ốm- Con ốm cần tải các file xác nhận của bác sỹ vào phần đính kèm).

Xem phần thông tin cần biết để theo dõi số ngày phép của mình trong năm.

Theo dõi tình trạng của các đơn xin nghỉ phép sau khi gửi phần danh sách xin nghỉ phép.

Ấn vào “Chi tiết” để xem chi tiết đơn xin nghỉ phép.

 

 

 Hình 5: Chi tiết đơn xin nghỉ phép

Ấn vào “1” để export phiếu xin nghỉ phép ra bản mềm khi cần.

Theo dõi thông tin chi tiết của phiếu nghỉ phép trên phiếu.

 

3. Modul  lãnh đạo đơn vị :

Ngoài các tác vụ như các chuyên viên bình thường Lãnh đạo các đơn vị còn phải theo dõi tình hình chấm công trong đơn vị mình cũng như xác nhận các giải trình và đơn xin nghỉ phép cho nhân sự thuộc đơn vị.

a.  Chấm công

Chọn vào menu Chấm công đơn vị bên trái (mặc định khi đăng nhập) để theo dõi tình trạng chấm công của đơn vị mình

 

Hình 6: Bảng quản lý chấm công đơn vị

Theo dõi tình hình chấm công của đơn vị (bảng 1) để đưa ra các nhắc nhở cần thiết đối với cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý.

Theo dõi các giải trình của các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và kịp thời xác nhận để P.TCNS lên bảng danh sách chấm công.

Ấn vào nút 3 để xác nhận hoặc không xác nhận các giải trình của đơn vị

 

Hình 7: Cửa sổ lãnh đạo đơn vị xác nhận

 Khi không đồng ý có thể nhập lý do.

b.    Nghỉ phép:

Chọn vào menu Nghỉ phép đơn vị bên trái để xử lý các đơn xin nghỉ phép của đơn vị mình.

 

Hình 8: Danh sách các đơn nghỉ phép

Ấn vào nút duyệt để xác duyệt các đơn xin nghỉ phép của đơn vị.

 

Hình 9: Xác nhận đơn nghỉ phép

Lưu ý: Các đơn sau khi được cấp cao hơn xử lý sẽ không được xử lý lại.
Bài viết khác: