Hỗ trợ CNTT

Làm việc với bảng biểu trong microsoft word 2010
Đôi khi chúng ta cần tính toán trong word nhưng lại không muốn cồng kềnh với việc chèm thêm một bảng tính excel. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Thao tác với bảng, sử dụng các phép tính cơ bản ngay chính trên phần mềm Microsoft Word 2010