Sử dụng phần mềm quản lý bảo dưỡng bảo trì để thông báo sự cố CNTT

 Từ ngày 01/12/2014 người dùng UEB có thể sử dụng phần mềm quản lý bảo dưỡng bảo trì để thông báo về sự cố CNTT, theo dõi tiến trình xử lý sự cố máy tinh, mạng mà mình đang yêu cầu sửa chữa, xem danh bạ người dung Online, tự cập nhật sửa chữa danh bạ của mình…

Quý Thây cô vui lòng truy cập địa chỉ http://its.ueb.edu.vn và login bằng tài khoản Email VNU để sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm, vui lòng xem tại đây
Bài viết khác: