Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 
  
Giám đốc: ThS. Lê Khắc Quyền
ĐT: (84-4) 37547506(84-4) 37547506 + 415

 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, không có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc. Hoạt động của Trung tâm theo quy chế được Hiệu trưởng phê duyệt.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

 
1. Chức năng:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lýlà đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạch định, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Kinh tế; quản lý, tư vấn hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT (thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng, website, hệ thống mạng LAN/WAN/Wifi/Điện thoại) theo định hướng đại học số hóa.

 
2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng triển khai các công việc về CNTT:

a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm để ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT toàn Trường;

b) Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và lựa chọn công nghệ trong việc phối hợp xây dựng và phát triển hệ thống CNTT của Trường như: phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp mua sắm thiết bị CNTT và xây dựng hạ tầng mạng; phối hợp với các đơn vị trong Trường mở rộng hệ thống phần mềm; phối hợp với Bộ phận Truyền Thông xây dựng và mở rộng hệ thống website của Trường.

 

2.2. Nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT toàn Trường:

a) Quản lý hệ thống mạng WAN/LAN/Wifi/Tổng đài Điện thoại/Hệ thống Video Conference trong toàn trường bao gồm: các thiết bị phòng máy chủ, hạ tầng kết nối mạng/điện thoại, thiết bị đầu cuối mạng/điện thoại; đảm bảo hệ thống hạ tầng CNTT của Trường hoạt động liên tục 24/7;

b) Đầu mối cấp phát và cắt tài khoản CNTT cho người sử dụng: tài khoản E-mail, tài khoản sử dụng Internet, tài khoản điện thoại,…;

c) Đầu mối thực hiện các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT theo định kỳ, xây lắp và duy trì hệ thống CNTT như: hợp đồng thi công mạng LAN/điện thoại cho các phòng làm việc, hợp đồng bảo trì máy tính/máy in/thiết bị CNTT theo định kỳ, hợp đồng hosting website, hợp đồng điện thoại, hợp đồng thay thế/sửa linh kiện thiết bị CNTT (máy tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu v.v…), hợp đồng xây dựng phần mềm, hợp đồng xây dựng website,…;

d) Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong từng giai đoạn phát triển của Trường;

e) Vận hành kỹ thuật các phần mềm và website cài đặt trên hệ thống Server của Trường hoạt động 24/24 (NetOffice, phần mềm Quản lý Đào tạo, phần mềm Kế toán, phần mềm điều tra khảo sát Online, hệ thống website toàn Trường): đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu cho các phần mềm và website trong toàn Trường; hỗ trợ kỹ thuật đối với các các đơn vị trong Trường có phần mềm nghiệp vụ riêng theo đặc thù công việc (phần mềm Quản lý đào tạo, phần mềm kế toán, phần mềm Quản lý nhân sự) trong việc vận hành phần mềm và sao lưu dữ liệu.

 

2.3. Nhiệm vụ hỗ trợ CNTT cho người sử dụng:

a) Hỗ trợ các đơn vị và người sử dụng vận hành thiết bị CNTT như: hướng dẫn hoặc hỗ trợ kết nối máy chiếu tại các phòng họp và giảng đường của Trường, hướng dẫn hoặc hỗ trợ truy cập Internet thông qua mạng LAN và mạng Wifi của Trường, hỗ trợ kết nối máy in từ mạng Wifi sang mạng LAN;

b) Hỗ trợ khắc phục sự cố phần mềm cho người sử dụng máy tính desktop và latop;

c) Hỗ trợ các đơn vị trong Trường ứng dụng và xây dựng phần mềm, website phục vụ công tác chuyên môn và công tác quản lý;

d) Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng khai thác tài nguyên mạng Internet, tài nguyên mạng ĐHQGHN và tài nguyên mạng của Trường Đại học Kinh tế;

 

2.4. Nhiệm vụ triển khai các liên quan đến dịch vụ CNTT:

a) Thiết kế, thi công mở rộng hạ tầng mạng;

b) Chuẩn hóa kỹ năng Tin học văn phòng cho cán bộ/giảng viên/sinh viên theo chuẩn quốc tế;

c) Phát triển dịch vụ E-Learning;

d) Thiết kế và xây dựng phần mềm, website;

e) Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT;

g) Đầu mối phát triển các dịch vụ gia tăng có thu phí trên website của Trường như: Tra cứu thông tin, cung cấp tài liệu theo yêu cầu.

 

2.5. Các nhiệm vụ khác:

a) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý;

b) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, của ĐHQGHN và của Trường Đại học Kinh tế;

c) Đóng góp cho kinh phí hoạt động của Trường;

d) Đảm bảo uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Trường.

Bài viết khác: