Danh sách cán bộ của Trung tâm

 
TT
Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1
ThS. Lê Khắc Quyền
Giám đốc
2
Dương Đức Hoàn
Chuyên viên CNTT:
  • Phụ trách hệ thống mạng
  • Hỗ trợ người sử dụng khu hiệu bộ
  • Đầu mối liên hệ công tác
3
Lâm Tăng Doan
Chuyên viên CNTT
  • Phụ trách hệ thống mạng
  • Hỗ trợ người sử dụng các khu vực giảng đường
  • Phụ trách phòng thực hành máy tính
4
 
Trương Tuấn Anh
Chuyên viên lập trình
  • Phụ trách lập trình website
  • Phụ trách triển khai các ứng dụng phần mềm
5
Nguyễn Minh Thông
Chuyên viên CNTT
  • Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính và các thiết bị tin học khu vực E4 và các giảng đường
6
 

 
Bài viết khác: