Danh sách cán bộ của Trung tâm

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1


ThS. Vũ Minh Đức

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

2


Lâm Tăng Doan

Chuyên viên CNTT      

  • Phụ trách hệ thống mạng
  • Hỗ trợ người dùng các khu vực giảng đường
  • Phụ trách phòng thực hành máy tính
 

3

 

Trương Tuấn Anh

Chuyên viên lập trình

  • Phụ trách lập trình website
  • Phụ trách triển khai các ứng dụng phần mềm

 

4


Phan Huyền Châu

Chuyên viên Hành chính

  • Phụ trách hành chính 
  • Hỗ trợ người dùng 
Bài viết khác: